logo z RP

logo z RP

 przyciski1

przyciski2

przyciski3

przyciski-4.jpg

b5
b4.jpg
b2.jpg
b1

Klauzula Informacyjna.


„Chemwik", spółka zależna Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy przejęła Oczyszczalnię Ścieków Kapuściska, zarządzaną wcześniej przez Spółkę Wodną Kapuściska.

Podległa MWiK-owi oczyszczalnia w Fordonie jest w stanie oczyścić tylko 50 proc. wszystkich ścieków komunalnych produkowanych przez Bydgoszczan. Pozostałe ścieki z miasta trafiają do Oczyszczalni Kapuściska. Funkcjonowanie Oczyszczalni Kapuściska w strukturach „Chemwiku", spółki zależnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, pozwoli na:

  • zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków
  • redukcję kosztów mających wpływ na cenę oczyszczania ścieków i utrzymanie dotychczasowych cen, niezależnie od konsekwencji związanych z upadkiem „Zachemu" i konieczności modernizacji oczyszczalni
  • dokończenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Kapuściska, gwarantującej spełnienie zaostrzonych norm Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków i tym samym uniknięcie wysokich kar nakładanych przez UE na tych, którzy tych norm nie wypełniają.

 


dofinansownaie2.jpg

Projekt „Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego
od Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

 


 

Tytuł projektu: „Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego
od Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły”

W dniu 4.04.2013 roku w Bydgoszczy podpisano umowę pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Nr Wniosku o dofinansowanie WND-RPKP.02.05.00-04-004/11 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Oś Priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

  1. Całkowita wartość projektu (z VAT): 3 079 687,51 zł
  2. Wydatki kwalifikowane projektu: 2 028 994,26 zł
  3. Wartość dofinansowania z EFRR: 1 724 645,12 zł
  4. Dofinansowanie: 85 %

Planowany okres zakończenia realizacji projektu 30.11.2013r.
OPIS ZADAŃ objętych projektem ”Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego od oczyszczalni ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły” W ramach projektu planowany jest remont i wzmocnienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni do Wisły. Aby poprawić stan techniczny wału, zostanie uszczelniony jego korpus. Projekt przewiduje też wykonanie w stopie skarpy przesłony pionowej ze ścianki szczelnej GZ-4, która zostanie wbita w podłoże z gruntów słabo przepuszczalnych na głębokość min. 2,0 m, a w podłoże piaszczyste - 5,00 m. Z kolei na skarpie wału - do poziomu wody kontrolnej - ułożona zostanie, zakotwiona na koronie wału, bentomata uzupełniona warstwą stalowej siatki, której zadaniem będzie ochrona wału przed niszczycielskim działaniem zwierząt.

Ponieważ nawierzchnia ulicy Toruńskiej jest obniżona o mniej więcej półtora metra w stosunku do wymaganego wyniesienia korony wału, zaprojektowano zakończenie wału pionowymi ścianami wykonanymi z grodzic stalowych G62, pomiędzy którymi montowane będzie mobilne zamknięcie przeciwpowodziowe.

Efektem tych prac będzie m.in. zwiększenie stopnia bezpieczeństwa mieszkańców doliny Łęgnowsko- Otorowskiej, szczególnie narażonej na powodzie. Wał przeciwpowodziowy, który wybudowany jest między 765,6 a 770,3 km biegu Wisły, i jego korona wyniesiona o 6,5 m ponad teren chroniony, zabezpieczają dolinę przed zalaniem. Dzięki działaniom modernizacyjno-naprawczym zminimalizowane zostanie ryzyko przerwania wału i zatopienia doliny, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i oczyszczalni.


 Zakończono roboty budowlane w ramach Projektu: 20.03.2014r.