Laboratorium z akredytacją PCA

Chemwik sp. z o. o. posiada nowoczesne Laboratorium, zlokalizowane na terenie Oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w budynku administracyjnym pod adresem: ul. Toruńska 324 A, 85-880 Bydgoszcz.

Laboratorium rozpoczęło swoją działalność w marcu 2001r.

W dniu 12 sierpnia 2004 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat akredytacji nr AB 508 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,  wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Laboratorium Chemwik sp. z o. o. realizuje politykę Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z obowiązującymi dokumentami dotyczącymi laboratoriów badawczych. Laboratorium prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w opracowanej Księdze Jakości i przywołanych w niej Procedurach Ogólnych.

Księga Jakości jest dokumentem zawierającym ogólne informacje na temat Systemu Zarządzania Laboratorium i może być wydana Klientowi w celu zapoznania się z działalnością Laboratorium. Laboratorium specjalizuje się w badaniach wody, ścieków, osadów ściekowych, osadu czynnego, polielektrolitu oraz powietrza. Wykonuje badania na potrzeby własne oczyszczalni oraz umowy z Klientem zewnętrznym. Badania wykonywane są w oparciu o normy oraz zwalidowane metody własne. Wszystkie metody badań, jak również proces przygotowania i pobierania próbki w aktualnym zakresie akredytacji są zwalidowane. Oszacowana niepewność pomiaru uwzględnia wszystkie etapy od momentu pobrania próbki do momentu przedstawienia wyników z badań.

Podstawowym zadaniem Laboratorium Chemwik sp. z o. o. jest profesjonalne wykonywanie badań w celu zapewnienia realizacji wymagań uzgodnionych z Klientem. Dla realizacji tych zadania ustalone zostały następujące ogólne cele jakości:

-  wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym według metod wymienionych w Księdze Jakości, które spełnią oczekiwania Klienta,

-  dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań:

rzetelnych, tzn. wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną,

- wiarygodnych, tzn. takich, że podana wartość liczbowa  powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru,

- użytecznych, tzn. takich, które pozwolą Klientowi rozwiązać jego problem,

- ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania,

- zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji i praw własności,

- zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,

- przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących badań i  pomiarów.

Laboratorium na każdy rok na przeglądzie zarządzania określa mierzalne cele jakości związane bezpośrednio z rozwojem i doskonaleniem. Dla realizacji wyżej wymienionych celów wprowadzono w Laboratorium system zarządzania (obejmujący systemy: jakości, techniczny i organizacyjny), który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań. Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.

Dokumenty systemu zarządzania stosowane w Laboratorium to:

·         Księga Jakości,

·         Procedury Ogólne,

·         Procedury Badawcze,

·         Instrukcje,

·         dokumenty PCA dotyczące laboratoriów badawczych,

·         dokumenty akredytacyjne,

·         normy,

·         akty prawne

·         publikacje,

·         materiały szkoleniowe,

·         podręczniki.

Najważniejsze dokumenty dokładnie opisujące pracę i działalność Laboratorium to Księga Jakości oraz Procedury Ogólne. Laboratorium w celu potwierdzenia profesjonalnego wykonywanie badań  stosuje sterowanie jakością badań. Sterowanie jakością badań w Laboratorium przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Najbardziej obiektywnym sprawdzeniem kompetencji Laboratorium jest udział Laboratorium w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Badania realizowane są zgodnie z „Harmonogramem Sterowania Jakością badania biegłości, porównania międzylaboratoryjne”. Harmonogram dotyczy pełnego cyklu akredytacji (4 lata). Badania dla poszczególnych poddyscyplin wykonywane są w minimalnie jeden raz w cyklu akredytacji (raz na 4 lata). Laboratorium w dniu 16 kwietnia 2004 r. zostało członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Klub POLLAB jest Członkiem Stowarzyszonym w Europejskiej Organizacji ds. Badań. Jest to największa w Europie organizacja integrująca środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość. Analizy w Laboratorium wykonywane są przez młody, dynamiczny i kompetentny personel, który jest świadomy istoty i ważności swoich działań oraz tego, jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania. W Laboratorium zatrudnionych jest  7 osób:  kierownik laboratorium, pięć laborantek i próbobiorca. Personel Laboratorium jest w sposób ciągły poddawany specjalistycznym szkoleniom oraz uczestniczy w badaniach międzylaboratoryjnych, uzyskując bardzo dobre wyniki. W Laboratorium analizy wykonuje się w oparciu o aktualne wydania polskich norm oraz własne procedury badawcze.

Rodzaje wykonywanych badań w Laboratorium:

-  badania chemiczne i pobieranie próbek wody , ścieków, osadów ściekowych

- badanie właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, osadów ściekowych,

Stosowane techniki w Laboratorium:

 • potencjometryczne,
 • miareczkowania potencjometrycznego,
 • konduktometryczne,
 • spektrofotometryczne,
 • elektrochemiczna,
 • miareczkowania kulometrycznego,
 • wysokotemperaturowego spalania z detektorem IR,
 • wagowe,
 • obliczeniowe,
 • objętościowo-sedymentacyjna,
 • pomiaru bezpośredniego,
 • pobieranie próbek ( automatyczna, manualna)

Laboratorium dostosowuje swoje zakresy badań na potrzeby oczyszczalni i Klientów zewnętrznych. Do wykonywania analiz w Laboratorium stosuje się wysokiej klasy urządzenia, do których zalicza się m. in.:

-  spektrofotometry UV-VIS firmy Hach-Lange

-  analizator HighTOC firmy Elementar

-  analizator AOX firmy Behr

-  wagosuszarki firmy Sartorius

- Laboratorium wyposażone jest w próbopobieraki przystosowane do pobierania średniodobowych próbek ścieków u klientów zewnętrznych. Urządzenia te wyposażone są w czujniki do rejestracji temperatury i pH pobieranych ścieków.

Wyposażenie badawcze w Laboratorium objęte jest nadzorem metrologicznym. Laboratorium prowadzi ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania oraz dba o utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów oraz wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,  zapewnia przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących badań i pomiarów. Laboratorium nie podejmuje się w systemie zarządzania wykonywania badań metodami, które mogłyby zagrozić obiektywności wyników lub cechować się małą wiarygodnością.

Laboratorium zapewnia bezstronność, niezależność i rzetelność badań poprzez: wykluczenie wpływów finansowych i handlowych na wyniki badań, eliminację wpływu osób, instytucji spoza Laboratorium na przebieg i wyniki badań, zatrudnianie personelu o właściwych kwalifikacjach, stosowanie właściwych norm, procedur badawczych i nadzorowanego wyposażenia pomiarowego, przekazywanie klientom wyników badań przez Kierownika laboratorium lub osobę przez niego upoważnioną.

Osoby zainteresowane współpracą z naszym Laboratorium zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Personel Laboratorium Kontakt

dr inż. Jolanta Machnikowska

Kierownik Laboratorium

tel.  52 365 83 44
fax. 52 365 83 46
adres e-mail:

labmail.png

jmachmail.png

mgr inż. Anna Nowak

z-ca Kierownika Laboratorium,

Specjalista Laborant ds. Jakości

tel.  52 365 83 32

adres e-mail:

labormail1.png


mgr inż. Marlena Gdeczyk

Specjalista Laborant ds. Technicznych

mgr inż. Justyna Milik

Specjalista Laborant

mgr inż. Joanna Budziszewska

Laborant

inż. Iga Jakimowska

Laborant

Mikołaj Kozłowski

Laborant, Próbobiorca

Sławomir Paśniewski

Próbobiorca, Pomoc laboratoryjna

 

tel. 52 365 83 45
adres e-mail:

labormail1.png


Metody akredytowane podane są w Zakresie akredytacji Nr AB 508.

Laboratorium wykonuje również badania, nie ujęte w zakresie akredytacji.

 

Badane obiekty/
grupy obiektów
Badana cecha
Metoda badawcza
Normy i/lub udokumentowane
Procedury badawcze
Woda, ścieki Stężenie fosforanów
zakres: 0,15-1,5 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-06
Stężenie fosforu ogólnego
zakres: 0,05-0,5 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-06
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5
zakres: 10-3000 mg/l
metoda manometryczna
PB-01
Stężenie fenoli i fenoli lotnych
zakres: 0,05-5 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-13
 
Stężenie detergentów anionowych
zakres: 0,05-2 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-14
 
Stężenie detergentów kationowych
zakres: 0,2-2 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-15
 
Stężenie detergentów niejonowych
zakres: 0,2-6,0 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-16
 
Stężenie siarczynów
zakres: 0,1-5 mg SO3/l
metoda spektrofotometryczna
PB-18
 

Stężenie adsorbowalnych związków chloroorganicznych (AOX)

zakres: 0,05-3 mg/l

metoda spektrofotometryczna

PB-29
Ścieki Stężenie chlorków
zakres: 0,5-20 g/l
metoda: test paskowy
PB-27
 
Stężenie wapnia
zakres: 0,01-6 g/l
metoda: test paskowy
PB-28
 
Zawiesina łatwoopadająca
zakres: >2 ml/l
metoda objętościowa
PB-38
 
Woda

Zasadowość złożona

zakres: 0,04-20 mmol/l
metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-EN ISO

9963-1:2001+Ap1:2004

Barwa
zakres: > 0 mg/l Pt
metoda wizualna
PN-EN ISO 7887:2002

Pomiar poziomu zwierciadła wody
zakres: < 100 m
metoda pomiaru bezpośredniego.

PB-43
Woda, ścieki i osady ściekowe Stężenie wapnia
zakres: 5-100 mg Ca/l: 0,1-2,0 mg Ca/l
Stężenie magnezu
zakres: 3-50 mg Mg/l: 0,15-2,0 mg Mg/l
Twardość
zakres: 1-20 o dH: 0,02-0,6odH
metoda spektrofotometryczna
PB-12
 
Ścieki i osady ściekowe Lotne kwasy tłuszczowe LKT
zakres: powyżej 36 mg CH3COOH/l
metoda destylacji parą wodną
PB-25
 
Osad czynny Badanie mikroskopowe PB-17
 

Opadalność osadu (po 1 h), indeks gęstości osadu

Zakres: (100-1000) ml/l

PN-EN 14702-1:2008
Osady ściekowe Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
zakres: > 0,5 kg/kg suchej pozostałości
metoda spektrofotometryczna
PB –26
 
Stężenie azotu Kjeldahla
zakres: > 0,01% sm.
metoda miareczkowa
PN-EN 13342:2002
Stężenie fosforu ogólnego
zakres: > 0,01% sm.
metoda spektrofotometryczna

PN-EN 14672:2006

+I-01/PN-EN 14672:2006

Stężenie azotu amonowego
zakres: >0,1 % sm.
metoda miareczkowa
PB-35
 
Stężenie wapnia i magnezu
zakres: >0,01 % sm.
metoda miareczkowa
PB-32
 
Powietrze

Oznaczanie składu biogazu:

(CH4, CO2, H2S, O2)
zakres:
0-100% (CH4, CO2)
0-30% O2
0-5000 ppm H2S
metoda niedyspersyjna absorpcji

w podczerwieni (CH4 i CO2),

metoda elektrochemiczna (H2S i O2)
PB-42
 
Polielektrolit Stężenie
zakres: 0,1%-1%
metoda wagowa
PB-08
 

Pobieranie próbek do badań chemicznych

i fizycznych.

Przygotowanie próbek do badań

I-01/PO-03

PB - procedura badawcza, I - instrukcja do procedury ogólnej