logo z RP

logo z RP

Laboratorium z akredytacją PCA

Chemwik sp. z o. o. posiada nowoczesne Laboratorium, zlokalizowane na terenie Oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w budynku administracyjnym pod adresem: ul. Toruńska 324 A, 85-880 Bydgoszcz.

Laboratorium rozpoczęło swoją działalność w marcu 2001r.

W dniu 12 sierpnia 2004 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat akredytacji nr AB 508 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,  wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Laboratorium Chemwik sp. z o. o. realizuje politykę Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z obowiązującymi dokumentami dotyczącymi laboratoriów badawczych. Laboratorium prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w opracowanej Księdze Jakości i przywołanych w niej Procedurach Ogólnych.

Księga Jakości jest dokumentem zawierającym ogólne informacje na temat Systemu Zarządzania Laboratorium i może być wydana Klientowi w celu zapoznania się z działalnością Laboratorium. Laboratorium specjalizuje się w badaniach wody, ścieków, osadów ściekowych, osadu czynnego, polielektrolitu oraz powietrza. Wykonuje badania na potrzeby własne oczyszczalni oraz umowy z Klientem zewnętrznym. Badania wykonywane są w oparciu o normy oraz zwalidowane metody własne. Wszystkie metody badań, jak również proces przygotowania i pobierania próbki w aktualnym zakresie akredytacji są zwalidowane. Oszacowana niepewność pomiaru uwzględnia wszystkie etapy od momentu pobrania próbki do momentu przedstawienia wyników z badań.

Podstawowym zadaniem Laboratorium Chemwik sp. z o. o. jest profesjonalne wykonywanie badań w celu zapewnienia realizacji wymagań uzgodnionych z Klientem. Dla realizacji tych zadania ustalone zostały następujące ogólne cele jakości:

-  wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym według metod wymienionych w Księdze Jakości, które spełnią oczekiwania Klienta,

-  dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań:

rzetelnych, tzn. wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną,

- wiarygodnych, tzn. takich, że podana wartość liczbowa  powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru,

- użytecznych, tzn. takich, które pozwolą Klientowi rozwiązać jego problem,

- ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania,

- zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji i praw własności,

- zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,

- przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących badań i  pomiarów.

Laboratorium na każdy rok na przeglądzie zarządzania określa mierzalne cele jakości związane bezpośrednio z rozwojem i doskonaleniem. Dla realizacji wyżej wymienionych celów wprowadzono w Laboratorium system zarządzania (obejmujący systemy: jakości, techniczny i organizacyjny), który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań. Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.

Dokumenty systemu zarządzania stosowane w Laboratorium to:

·         Księga Jakości,

·         Procedury Ogólne,

·         Procedury Badawcze,

·         Instrukcje,

·         dokumenty PCA dotyczące laboratoriów badawczych,

·         dokumenty akredytacyjne,

·         normy,

·         akty prawne

·         publikacje,

·         materiały szkoleniowe,

·         podręczniki.

Najważniejsze dokumenty dokładnie opisujące pracę i działalność Laboratorium to Księga Jakości oraz Procedury Ogólne. Laboratorium w celu potwierdzenia profesjonalnego wykonywanie badań  stosuje sterowanie jakością badań. Sterowanie jakością badań w Laboratorium przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Najbardziej obiektywnym sprawdzeniem kompetencji Laboratorium jest udział Laboratorium w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Badania realizowane są zgodnie z „Harmonogramem Sterowania Jakością badania biegłości, porównania międzylaboratoryjne”. Harmonogram dotyczy pełnego cyklu akredytacji (4 lata). Badania dla poszczególnych poddyscyplin wykonywane są w minimalnie jeden raz w cyklu akredytacji (raz na 4 lata). Laboratorium w dniu 16 kwietnia 2004 r. zostało członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Klub POLLAB jest Członkiem Stowarzyszonym w Europejskiej Organizacji ds. Badań. Jest to największa w Europie organizacja integrująca środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość. Analizy w Laboratorium wykonywane są przez młody, dynamiczny i kompetentny personel, który jest świadomy istoty i ważności swoich działań oraz tego, jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania. W Laboratorium zatrudnionych jest  7 osób:  kierownik laboratorium, pięć laborantek i próbobiorca. Personel Laboratorium jest w sposób ciągły poddawany specjalistycznym szkoleniom oraz uczestniczy w badaniach międzylaboratoryjnych, uzyskując bardzo dobre wyniki. W Laboratorium analizy wykonuje się w oparciu o aktualne wydania polskich norm oraz własne procedury badawcze.

Rodzaje wykonywanych badań w Laboratorium:

-  badania chemiczne i pobieranie próbek wody , ścieków, osadów ściekowych

- badanie właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, osadów ściekowych,

Stosowane techniki w Laboratorium:

 • potencjometryczne,
 • miareczkowania potencjometrycznego,
 • konduktometryczne,
 • spektrofotometryczne,
 • elektrochemiczna,
 • miareczkowania kulometrycznego,
 • wysokotemperaturowego spalania z detektorem IR,
 • wagowe,
 • obliczeniowe,
 • objętościowo-sedymentacyjna,
 • pomiaru bezpośredniego,
 • pobieranie próbek ( automatyczna, manualna)

Laboratorium dostosowuje swoje zakresy badań na potrzeby oczyszczalni i Klientów zewnętrznych. Do wykonywania analiz w Laboratorium stosuje się wysokiej klasy urządzenia, do których zalicza się m. in.:

-  spektrofotometry UV-VIS firmy Hach-Lange

-  analizator HighTOC firmy Elementar

-  analizator AOX firmy Behr

-  wagosuszarki firmy Sartorius

- Laboratorium wyposażone jest w próbopobieraki przystosowane do pobierania średniodobowych próbek ścieków u klientów zewnętrznych. Urządzenia te wyposażone są w czujniki do rejestracji temperatury i pH pobieranych ścieków.

Wyposażenie badawcze w Laboratorium objęte jest nadzorem metrologicznym. Laboratorium prowadzi ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania oraz dba o utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów oraz wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,  zapewnia przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących badań i pomiarów. Laboratorium nie podejmuje się w systemie zarządzania wykonywania badań metodami, które mogłyby zagrozić obiektywności wyników lub cechować się małą wiarygodnością.

Laboratorium zapewnia bezstronność, niezależność i rzetelność badań poprzez: wykluczenie wpływów finansowych i handlowych na wyniki badań, eliminację wpływu osób, instytucji spoza Laboratorium na przebieg i wyniki badań, zatrudnianie personelu o właściwych kwalifikacjach, stosowanie właściwych norm, procedur badawczych i nadzorowanego wyposażenia pomiarowego, przekazywanie klientom wyników badań przez Kierownika laboratorium lub osobę przez niego upoważnioną.

Osoby zainteresowane współpracą z naszym Laboratorium zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Metody akredytowane podane są w Zakresie akredytacji Nr AB 508.

Laboratorium wykonuje również badania, nie ujęte w zakresie akredytacji.

 

Badane obiekty/
grupy obiektów
Badana cecha
Metoda badawcza
Normy i/lub udokumentowane
Procedury badawcze
Woda, ścieki   
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT
zakres: 10-3000 mg/l 
metoda manometryczna

PB-01

Stężenie fenoli i fenoli lotnych
zakres: 0,05-5 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-13
 
Stężenie detergentów anionowych
zakres: 0,05-2 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-14
 
Stężenie detergentów kationowych
zakres: 0,2-2 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-15
 
Stężenie detergentów niejonowych
zakres: 0,2-6,0 mg/l
metoda spektrofotometryczna
PB-16
 
Stężenie siarczynów
zakres: 0,1-5 mg SO3/l
metoda spektrofotometryczna
PB-18
 

Stężenie adsorbowalnych związków chloroorganicznych (AOX)

zakres: 0,05-3 mg/l

metoda spektrofotometryczna

PB-29
Ścieki Stężenie chlorków
zakres: 0,5-20 g/l
metoda: test paskowy
PB-27
 
Stężenie wapnia
zakres: 0,01-6 g/l
metoda: test paskowy
PB-28
 
Zawiesina łatwoopadająca
zakres: >2 ml/l
metoda objętościowa
PB-38
 
Woda

Zasadowość złożona

zakres: 0,04-20 mmol/l
metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-EN ISO

9963-1:2001+Ap1:2004

Barwa
zakres: > 0 mg/l Pt
metoda wizualna
PN-EN ISO 7887:2002

Pomiar poziomu zwierciadła wody
zakres: < 100 m
metoda pomiaru bezpośredniego.

PB-43
Woda, ścieki i osady ściekowe Stężenie wapnia
zakres: 5-100 mg Ca/l: 0,1-2,0 mg Ca/l
Stężenie magnezu
zakres: 3-50 mg Mg/l: 0,15-2,0 mg Mg/l
Twardość
zakres: 1-20 o dH: 0,02-0,6odH
metoda spektrofotometryczna
PB-12
 
Ścieki i osady ściekowe Lotne kwasy tłuszczowe LKT
zakres: powyżej 36 mg CH3COOH/l
metoda destylacji parą wodną
PB-25
 
Osad czynny Badanie mikroskopowe PB-17
 

Opadalność osadu (po 1 h), indeks gęstości osadu

Zakres: (100-1000) ml/l

PN-EN 14702-1:2008

Badanie prędkości poboru tlenu (PPT)

metoda pomiaru bezpośredniego

PB-44
Osady ściekowe Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
zakres: > 0,5 kg/kg suchej pozostałości
metoda spektrofotometryczna
PB –26
 
Stężenie azotu Kjeldahla
zakres: > 0,01% sm.
metoda miareczkowa
PN-EN 13342:2002
Stężenie fosforu ogólnego
zakres: > 0,01% sm.
metoda spektrofotometryczna

PN-EN 14672:2006

+I-01/PN-EN 14672:2006

Stężenie azotu amonowego
zakres: >0,1 % sm.
metoda miareczkowa
PB-35
 
Stężenie wapnia i magnezu
zakres: >0,01 % sm.
metoda miareczkowa
PB-32
 
Powietrze

Oznaczanie składu biogazu:

(CH4, CO2, H2S, O2)
zakres:
0-100% (CH4, CO2)
0-30% O2
0-5000 ppm H2S
metoda niedyspersyjna absorpcji

w podczerwieni (CH4 i CO2),

metoda elektrochemiczna (H2S i O2)
PB-42
 
Polielektrolit Stężenie
zakres: 0,1%-1%
metoda wagowa
PB-08
 

Pobieranie próbek do badań chemicznych

i fizycznych.

Przygotowanie próbek do badań

I-01/PO-03

PB - procedura badawcza, I - instrukcja do procedury ogólnej