logo z RP

logo z RP

Demontaż istniejącej stacji zlewnej oraz montaż wraz z uruchomieniem nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych wraz z fundamentem - Obiekt 28

Termin skladania ofert: 11.10.2019r. godz. 12:00  

SWZ.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.pdf 

 Zalaczniki do SWZ.doc

 Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 9 Zobowiązanie do zachownia poufności.doc  

Odpowiedź 09.10.2019r..pdf 

 

 

 

 

Dostawa urządzenia do oznaczania węgla organicznego (TOC) do Laboratorium Chemwik sp. z o.o.

Termin skladania ofert: 18.09.2019r. godz. 12:00 

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf 

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap.”
 
numer postępowania: ZP-P/Rb/RZ/2019
 
Pełnomocnik Zamawiającego prowadzący ww. postępowanie:
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
 
85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103.
 
Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych