Chemwik sp. z o. o. posiada nowoczesne Laboratorium, zlokalizowane na terenie Oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w budynku administracyjnym pod adresem: ul. Toruńska 324 A, 85-880 Bydgoszcz. Laboratorium rozpoczęło swoją działalność w marcu 2001r.
 
W dniu 12 sierpnia 2004 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat akredytacji nr AB 508 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,  wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
Laboratorium Chemwik sp. z o. o. realizuje politykę Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z obowiązującymi dokumentami dotyczącymi laboratoriów badawczych. Laboratorium prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w opracowanej Księdze Jakości i przywołanych w niej Procedurach Ogólnych.
 
Księga Jakości jest dokumentem zawierającym ogólne informacje na temat Systemu Zarządzania Laboratorium i może być wydana Klientowi w celu zapoznania się z działalnością Laboratorium. Laboratorium specjalizuje się w badaniach wody, ścieków, osadów ściekowych, osadu czynnego, polielektrolitu oraz powietrza. Wykonuje badania na potrzeby własne oczyszczalni oraz umowy z Klientem zewnętrznym. Badania wykonywane są w oparciu o normy oraz zwalidowane metody własne. Wszystkie metody badań, jak również proces przygotowania i pobierania próbki w aktualnym zakresie akredytacji są zwalidowane. Oszacowana niepewność pomiaru uwzględnia wszystkie etapy od momentu pobrania próbki do momentu przedstawienia wyników z badań.
 
Podstawowym zadaniem Laboratorium Chemwik sp. z o. o. jest profesjonalne wykonywanie badań w celu zapewnienia realizacji wymagań uzgodnionych z Klientem. Dla realizacji tych zadania ustalone zostały następujące ogólne cele jakości:
 • wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym według metod wymienionych w Księdze Jakości, które spełnią oczekiwania Klienta,
 • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań:
 • rzetelnych, tzn. wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną,
 • wiarygodnych, tzn. takich, że podana wartość liczbowa  powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru,
 • użytecznych, tzn. takich, które pozwolą Klientowi rozwiązać jego problem,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania,
 • zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji i praw własności,
 • zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,
 • przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących badań i  pomiarów.
Laboratorium na każdy rok na przeglądzie zarządzania określa mierzalne cele jakości związane bezpośrednio z rozwojem i doskonaleniem. Dla realizacji wyżej wymienionych celów wprowadzono w Laboratorium system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań. Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.
 
Dokumenty systemu zarządzania stosowane w Laboratorium to:
 • Księga Jakości,
 • Procedury Ogólne,
 • Procedury Badawcze,
 • Instrukcje,
 • dokumenty PCA dotyczące laboratoriów badawczych,
 • dokumenty akredytacyjne,
 • normy,
 • akty prawne,
 • publikacje,
 • materiały szkoleniowe,
 • podręczniki.
Najważniejsze dokumenty dokładnie opisujące pracę i działalność Laboratorium to Księga Jakości oraz Procedury Ogólne. Laboratorium w celu potwierdzenia profesjonalnego wykonywanie badań stosuje monitorowanie ważności wyników. Najbardziej obiektywnym sprawdzeniem kompetencji Laboratorium jest udział Laboratorium w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Laboratorium w dniu 16 kwietnia 2004 r. zostało członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Klub POLLAB jest Członkiem Stowarzyszonym w Europejskiej Organizacji ds. Badań. Jest to największa w Europie organizacja integrująca środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość. Analizy w Laboratorium wykonywane są przez kompetentny personel, który jest świadomy istoty i ważności swoich działań oraz tego, jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania. 
 
W Laboratorium analizy wykonuje się w oparciu o polskie normy oraz własne procedury badawcze.
 
Rodzaje wykonywanych badań w Laboratorium:
 • badania chemiczne i pobieranie próbek wody , ścieków, osadów ściekowych, osadu czynnego,
 • badanie właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, osadów ściekowych, osadu czynnego.
 
Stosowane techniki w Laboratorium:
 • potencjometryczna,
 • miareczkowania potencjometrycznego,
 • konduktometryczna,
 • spektrofotometryczna,
 • elektrochemiczna,
 • miareczkowania kulometrycznego,
 • wysokotemperaturowego spalania z detektorem IR,
 • wagowa,
 • obliczeniowa,
 • objętościowo-sedymentacyjna,
 • pomiaru bezpośredniego,
 • pobieranie próbek ( automatyczna, manualna)
Laboratorium dostosowuje swoje zakresy badań na potrzeby oczyszczalni i Klientów zewnętrznych. Do wykonywania analiz w Laboratorium stosuje się wysokiej klasy urządzenia, do których zalicza się m. in.:
 • spektrofotometry UV-VIS firmy Hach-Lange,
 • analizator TOC firmy Shimadzu,
 • analizator AOX firmy Behr,
 • wagosuszarki firmy Sartorius.
 
Laboratorium wyposażone jest w próbopobieraki przystosowane do pobierania średniodobowych próbek ścieków u klientów zewnętrznych. Urządzenia te wyposażone są w czujniki do rejestracji temperatury i pH pobieranych ścieków.
 
Wyposażenie badawcze w Laboratorium objęte jest nadzorem metrologicznym. Laboratorium prowadzi ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania oraz dba o utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów oraz wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,  zapewnia przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących badań i pomiarów. Laboratorium nie podejmuje się w systemie zarządzania wykonywania badań metodami, które mogłyby zagrozić obiektywności wyników lub cechować się małą wiarygodnością.
 
Laboratorium zapewnia bezstronność, niezależność i rzetelność badań poprzez: wykluczenie wpływów finansowych i handlowych na wyniki badań, eliminację wpływu osób, instytucji spoza Laboratorium na przebieg i wyniki badań, zatrudnianie personelu o właściwych kwalifikacjach, stosowanie właściwych norm, procedur badawczych i nadzorowanego wyposażenia pomiarowego, przekazywanie klientom wyników badań przez Kierownika laboratorium lub osobę przez niego upoważnioną.
 
Osoby zainteresowane współpracą z naszym Laboratorium zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
 
Metody akredytowane podane są w Zakresie akredytacji Nr AB 508.