28.07.2015r.
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w ramach w/w Projektu. 

30.06.2015 r.

Zakończenie Robót budowlanych w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA” w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

 
15.05.2015 r.
Spółka podpisała wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu aneks do umowy na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni. Spółka stała się Beneficjentem Projektu  “Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy” Nr POIS.01.01.00-00-004/12-00. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz jest współfinansowany ze środków UE.
 
28.04.2015 r.
Spółka nabyła przedsiębiorstwo Spółki Wodnej “KAPUŚCISKA” w Bydgoszczy w rozumieniu art. 55KC. W wyniku przeprowadzonej transakcji nastąpiło zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków oraz kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków “KAPUŚCISKA”
 
20.03.2015 r.
Chemwik sp. z o.o. nabyła od Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej majątek stanowiący infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, w skład której wchodzą m.in. sieci wodno- kanalizacyjne z ujęciami wody.
 
10.03.2015 r.
Decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Chemwik sp. z o.o. została włączona do SWK jako Członek
 
28.11.2014 r.
Spółka podpisała porozumienie z Infrastrukturą Kapuściska w upadłości likwidacyjnej o współpracy w zakresie korzystania z infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie przemysłowym, zlokalizowanym w obszarze dawnych Z.CH. ZACHEM S.A.
 
2014 r.           
Chemwik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w dniu 13 sierpnia 2014 r. Większościowym udziałowcem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
 
2012r.
W 2012 roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni, której celem jest poprawienie parametrów oczyszczanych ścieków oraz dostosowanie do nowych regulacji wodnoprawnych obowiązujących od 2015 roku. Na realizację tego zadania kierujący Spółką Wodną uzyskali dofinansowanie ze środków unijnych. Dbając również o nasze środowisko naturalne, jak i o bezpieczeństwo mieszkańców Bydgoszczy, Spółka pozyskała środki unijne na remont i wzmocnienie prawobrzeżnego przeciwpowodziowego, kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni do Wisły.
 
2005r.
Szczególnie wartościowym osiągnięciem Spółki jest wdrożony w 2005 roku sposób gospodarki osadami wykorzystujący proces termicznej hydrolizy osadów i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z użyciem Instalacji Cambi.
Dzięki temu w oczyszczalni ograniczono ilość wytwarzanych osadów, przy pełnej ich higenizacji. Dwukrotnie zwiększyła się również ilość otrzymywanego biogazu, który w całości wykorzystywany jest do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i pary. Wytworzona energia jest z kolei wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni, co daje także efekty ekonomiczne w postaci oszczędności w zakupie energii od głównych jej dostawców.

2001r.
Rozruch technologiczny Oczyszczalni rozpoczął się 4 marca 2001r. i ostateczny końcowy odbiór obiektów Oczyszczalni datuje się na wrzesień tegoż roku.

1998r.
Po uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń po koniec roku 1998 na terenach zlewni ścieków Z.Ch. "ZACHEM" Łęgnowo Wieś przy ul. Toruńskiej 324a rozpoczęto budowę Oczyszczalni Ścieków "KAPUŚCISKA".
 
1996r.
W 1996 roku do Spółki zostały włączone Gmina Solec Kujawski i BZPG "STOMIL" S.A.
Wybudowana przez Spółkę Oczyszczalnia miała oczyszczać ścieki wpływające do rzeki Wisły z następujących jednostek urbanistycznych Bydgoszczy: Wilczak, Okole, Jary, Błonie, Górzyskowo, Wyżyny, Kapuściska, Czarsko Polskie, Łęgnowo I, Jachcie, Piaski, Opławiec, Czyżkówko, Zimne Wody, Smukała, Łęgnowo II-Otorowo, Wypaleniska. Obszar oczyszczania ścieków z tej części Bydgoszczy przedstawia niżej umieszczona mapa bydgoskiej sieci kanalizacyjnej z podziałem na oczyszczalnie.
 
Przepustowość oczyszczalni
Ilość dostarczanych ścieków z wymienionych dzielnic Bydgoszczy oszacowano na ok. 70 845 m3 na dobę.
Ponadto uwzględniono, że do Oczyszczalni Ścieków będą dowożone ścieki wozami asenizacyjnymi w ilości ok. 50-100m3 na dobę.
Projektowa przepustowość oczyszczalni Ścieków wynosi:
 
-  43.000 m3 na dobę ścieków komunalnych
-  29.000 m3 na dobę ścieków przemysłowych
 
1995r.
Spółka Wodna "KAPUŚCISKA" została powołana Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy i zarejestrowana dnia 25 maja 1995 roku.
W wyniku zawartego porozumienia między Gminą Bydgoszcz oraz Z.Ch. ZACHEM S.A. i Z.Ch. NITRO-CHEM S.A. powstała spółka, której celem było wybudowanie Oczyszczalni Ścieków "KAPUŚCISKA" w obrębie osiedla Łęgnowo Wieś w Bydgoszczy.