POLITYKA  ŚRODOWISKOWA  CHEMWIK SPÓŁKA Z O.O.


 

Usługi świadczone przez Chemwik sp. z o.o. mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Zarząd Spółki świadomy tego  wpływu
oraz ważności spełnienia wymagań aktualnych przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak również wymagań i oczekiwań Klientów, w sposób ciągły dąży do doskonalenia w celu uzyskania i utrzymania najwyższej jakości oferowanych usług przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najmniejszego oddziaływania na środowisko uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby społeczeństwa, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku.

Nadrzędnym celem polityki środowiskowej Chemwik sp. z o.o. jest:

 

 • odbiór, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • pobór i dostarczania wody,
 • unieszkodliwiania odpadów,
 • wykonywania badań wody, ścieków, osadów ściekowych i osadu czynnego przez akredytowane laboratorium badawcze spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • stałe zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko zgodnie ze zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi
  i innymi.

Wszyscy pracownicy Spółki zaangażowani są w realizację celów środowiskowych, do których należą:

 • stosowanie w procesie oczyszczania ścieków i dostarczania wody surowców i materiałów wysokiej jakości,
 • zmniejszenia ilości odpadów i ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko,
 • stałe usprawnienia stosowanej technologii,
 • utrzymanie i modernizacja istniejących maszyn i urządzeń oraz towarzyszącej jej infrastruktury,
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w celu ochrony zasobów naturalnych oraz poprawienie bilansu energetycznego oczyszczalni,
 • realizacja zasad ochrony środowiska poprzez przestrzeganie odpowiednich procedur wyznaczonych przez normę
  ISO 14001 ,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska

Cele polityki środowiskowej i zawarte w niej zobowiązania realizowane są poprzez:

 • doskonalenie procesów technologicznych,
 • modernizację maszyn i urządzeń,
 • doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania, kładąc nacisk na jego skuteczność,
 • motywowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników umożliwiające świadczenie usług na wymaganym poziomie środowiskowym,
 • monitoring jakości wody dostarczanej Klientom poprzez regularne badania bakteriologiczne i fizykochemiczne,
 • monitoring jakości ścieków odprowadzanych do środowiska,
 • prowadzenie monitoringu wód podziemnych,
 • racjonalne wykorzystanie wody, energii elektrycznej, w tym zastosowanie biogazu do jej produkcji,
 • minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
 • przestrzeganie przepisów środowiskowych i administracyjnych zarówno regionalnych, krajowych
  jak i europejskich,
 • odpowiedzialność za osiąganie strategicznych celów środowiskowych spoczywa na wszystkich pracownikach Spółki Chemwik.

Wyżej wymienione cele środowiskowe podlegają stałym przeglądom wykonywanym przez Kierownictwo Spółki
pod kątem ich aktualności oraz skuteczności realizacji. Prawidłowe i efektywne działanie systemu zarządzania środowiskiem  potwierdzane jest corocznym auditem przeprowadzanym przez instytucję zewnętrzną. Niniejsza Polityka Środowiskowa zakomunikowana jest wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanych.

Prezes  Zarządu Chemwik sp. z o.o.                                                    

Ryszard Orłowski                                     18 października 2023 r.