Parametry oczyszczalni

Wybrana technologia biologicznego oczyszczania ścieków oparta jest na idei skojarzonego usuwania zanieczyszczeń organicznych, nitryfikacji Norgan. i NH4, denitryfikacji związków azotu oraz defosfatacji biologicznej wspomaganej przez lotne kwasy tłuszczowe doprowadzone z zagęszczaczy osadu wstępnego. Do usuwania ewentualnego nadmiaru fosforu zaprojektowano stację dozowania soli żelaza (PIX).

 

Średni stopień redukcji zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym  obowiązującym do 31.12.2020 roku kształtował się na niżej przedstawionym poziomie:

 

Efektywność redukcji zanieczyszczeń[%]

 

2007

2008

 2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

BZT 5

96,45

96,19

95,85

95,9

97,28

98,05

97,60 98,23 97,70  98,16  98,47

ChZT

85,11

84,74

85,82

83,2

90,34

90,54

91,50 93,53 93,10 94,56  95,62 

Azot ogólny

60,75

66,3

65,59

63,3

76,53

77,95

70,30 83,79 81,32 86,61  89,18 

Azot amonowy

84,5

87,9

87,37

82,3

92,26

90,54

84,40 98,39 91,07 97,51  98,84 

Fosfor

85,38

87,47

92,15

87,3

90,38

88,64

91,50 91,26 91,36 90,96  95,52 

Zawiesina

94,52

93,38

93,77

94,9

97,14

96,10

97,20 96,71 95,79 96,56  97,48 


Eksploatacja oczyszczalni ścieków jest systematycznie doskonalona, z uwzględnieniem optymalizacji technologiczno – kosztowej. Działania są prowadzone w miarę postępu technicznego i pojawienia się nowych możliwości, a także zdobywania własnych doświadczeń w zakresie technologii oczyszczania. Jest to szczególnie istotne w obliczu bliskiej perspektywy podwyższania wymagań w stosunku do jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. Prawidłowo ustawiona technologia w poprawnie zaprojektowanym układzie jest w stanie sprostać współczesnym wymaganiom ochrony środowiska przy rozsądnym poziomie kosztów eksploatacyjnych.

Gospodarkę osadową rozwiązano w oparciu o grawitacyjne zagęszczanie osadu wstępnego oraz mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego. Zagęszczone osady poddawane termicznej hydrolizie wg technologii Cambi. Hydroliza termiczna to jedna z metod obróbki osadu przed skierowaniem go do zamkniętych komór fermentacyjnych /ZKF/, w których na drodze fermentacji mezofilowej uzyskiwany jest biogaz.

Pozyskany biogaz kierowany jest do zbiornika magazynowego a następnie do budynku agregatów i wytwornicy pary. Spalając biogaz uzyskujemy energię elektryczną oraz cieplną. Z chłodzenia silników agregatów oraz spalin wytwarza się para oraz ciepło do ogrzewania budynków, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Efekty ekologiczne uzyskiwane po wdrożeniu technologii CAMBI TO:

-          produkcja energii odnawialnej w wysokości ca  4000 [MWh/rok] /co jest zalecane dyrektywą Parlamentu i Rady Europy Nr 2001/77/We/

-          zmniejszenie ilości wytwarzanych, a stanowiących odpad osadów ściekowych o około 50%

-          zmniejszenie emisji pyłów, SO2, NO2, CO2 dzięki wyeliminowaniu spalania nadmiaru wytworzonego a niespożytkowanego biogazu w pochodni

-          przefermentowany osad jest w pełni higieniczny /wolny od patogenów i bakterii chorobotwórczych/

-          zwiększa się zdolność osadów do odwadniania po fermentacji

-          zmniejszenie kosztów wywozu osadu odwodnionego

-          zwiększenie ilości wytwarzanego biogazu o około – 40 – 50%


Efekt ekonomiczny z produkcji elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby oczyszczalni 
w latach 2009-2012 r.


Produkcja energii elektrycznej

Ilość energii dostarczonej z zakładów energetycznych

Cena jednostkowa energii elektrycznej

Pokrycie zapotrzebowania w oczyszczalni

Zysk z produkcji energii elektrycznej

Rok

MWh

MWh

zł/MWh

%

PLN

2009

4 218,56

4 571,41

409,49

47,99

1 729 431,55

2010

3 388,00

4 425,82

418,97

43,21

1 430 338,17

2011

2 729,46

4 539,01

382,87

37,67

1 047 076,02

2012

2 912,38

3 918,32

414,22

42,61

1 206746,74

2013

 2885,42

3413,4      
2014

 2487,36

5424,65      
2015

 1608,035

 5933,93      
2016

 1500,416

 7467,67      
2017

 2556,401

 6589,175      

Dane za okres 2009-2012 r. stanowią średnią wartość z 12 miesięcy.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001