uniachemwik.jpg

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA” w Bydgoszczy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko


W dniu 21.01.2013 roku w Bydgoszczy podpisano umowę pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 a

Beneficjentem – Spółką Wodną "KAPUŚCISKA" w Bydgoszczy/ Chemwik sp. z o.o.

W związku ze zbyciem przedsiębiorstwa Spółki Wodnej „KAPUŚCISKA” w Bydgoszczy na rzecz      Chemwik sp. z o.o. w dniu 28.04.2015 roku oraz w związku z podpisanym Aneksem nr 3 do Umowy o dofinansowanie z dnia 15.05.2015 roku, Chemwik sp. z o.o. przejęła prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Dofinansowanie stając się Beneficjentem Projektu „ Modernizacja Oczyszczalni Ścieków KAPUŚCISKA w Bydgoszczy”.

Nr Wniosku o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-004/12
Oś priorytetowa I Gospodarka wodno – ściekowa
Działanie Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 RLM
Tytuł projektu:  „ Modernizacja Oczyszczalni Ścieków KAPUŚCISKA w Bydgoszczy”
Beneficjent: Chemwik sp. z o.o.
Koszt całkowity projektu 27 457 803,11 zł
Kwota dotacji 12 694 292,34 zł

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia było uzyskanie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG do końca 2016 roku oraz  pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 23.12.2010 roku wraz z późn. zmianami.

OPIS ZADAŃ objętych projektem „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków KAPUŚCISKA w Bydgoszczy”

Zakończony Projekt pn. „Modernizacji Oczyszczalni Ścieków KAPUŚCISKA w Bydgoszczy”  pozwolił na zredukowanie zanieczyszczeń m.in.:

1)         azotu ogólnego Nog.,

2)       fosforu ogólnego Pog.,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku  Dz. U. Nr 168  poz. 1763 z późniejszymi zmianami oczyszczalnię będą obowiązywać parametry do powyższego rozporządzenia (zgodnie z tabelą nr 1). W tabeli przedstawione są graniczne stężenia zanieczyszczeń na wylocie oczyszczalni.

W porównaniu do posiadanego przez oczyszczalnię pozwolenia wodno prawnego stężenia wynikające z powyższego rozporządzenia w niektórych przypadkach są o wiele niższe.

         Tabela 1.   Zmiany parametrów.

Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka Obowiązujące Pozwolenie wodno prawne dla O.S. „KAPUŚCISKA” do dnia 31.12.2016 r. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 2004
BZT5 mgO2/l 15 15
ChZT mgO2/l 150 125
Zawiesina ogólna mg/l 35 35
Azot ogólny mg/l 30 10
Fosfor ogólny mgP/l 1,5 1,0

Aby osiągnąć zakładany cel po stronie oczyszczalni wykonano następujące prace:

Wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano:

 1. pompownię ścieków przemysłowych
 2. nowy rurociąg doprowadzający ścieki przemysłowe do oczyszczalni z pominięciem CZU oraz z możliwością zrzutów awaryjnych  do CZU.
 3. odbiór piasku i skratek po piaskowniku
 4. spust osadów z osadników wstępnych.
 5. rozdział ścieków pomiędzy bioreaktory komunalne
 6. recyrkulację zewnętrzną i wewnętrzną osadów w bioreaktorach komunalnych.
 7. komory napowietrzania.
 8. instalację dozowania węgla organicznego.
 9. stację dozowania PIX – u i PAX – u oraz nową stację dozowania PIX – u do osadników wstępnych.
 10. system usuwania osadów pływających z osadników wtórnych.
 11. system odprowadzania gazów z ZKF.
 12. osadniki filtratu Ob. Nr 15 do pełnienia roli zbiornika pośredniego osadów zmieszanych.
 13. węzeł zagęszczania osadu nadmiernego.
 14. węzeł odwadniania osadów przefermentowanych.
 15. system monitoringu i sterowania części komunalnej.
 16. kompleksowe opomiarowania całej oczyszczalni pod kątem możliwości wykonania wszelkich bilansów np. osadów, ścieków, odcieków, biogazu lub ładunków.

Zakończono roboty budowlane w ramach Projektu: 30.06.2015r.

Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 28.07.2015r.