dofinansownaie2.jpg

Projekt „Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego
od Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.


Tytuł projektu: „Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego
od Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły”

W dniu 4.04.2013 roku w Bydgoszczy podpisano umowę pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Nr Wniosku o dofinansowanie WND-RPKP.02.05.00-04-004/11 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Oś Priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

  1. Całkowita wartość projektu (z VAT): 3 079 687,51 zł
  2. Wydatki kwalifikowane projektu: 2 028 994,26 zł
  3. Wartość dofinansowania z EFRR: 1 724 645,12 zł
  4. Dofinansowanie: 85 %

Planowany okres zakończenia realizacji projektu 30.11.2013r.
OPIS ZADAŃ objętych projektem ”Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego od oczyszczalni ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły” W ramach projektu planowany jest remont i wzmocnienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni do Wisły. Aby poprawić stan techniczny wału, zostanie uszczelniony jego korpus. Projekt przewiduje też wykonanie w stopie skarpy przesłony pionowej ze ścianki szczelnej GZ-4, która zostanie wbita w podłoże z gruntów słabo przepuszczalnych na głębokość min. 2,0 m, a w podłoże piaszczyste - 5,00 m. Z kolei na skarpie wału - do poziomu wody kontrolnej - ułożona zostanie, zakotwiona na koronie wału, bentomata uzupełniona warstwą stalowej siatki, której zadaniem będzie ochrona wału przed niszczycielskim działaniem zwierząt.

Ponieważ nawierzchnia ulicy Toruńskiej jest obniżona o mniej więcej półtora metra w stosunku do wymaganego wyniesienia korony wału, zaprojektowano zakończenie wału pionowymi ścianami wykonanymi z grodzic stalowych G62, pomiędzy którymi montowane będzie mobilne zamknięcie przeciwpowodziowe.

Efektem tych prac będzie m.in. zwiększenie stopnia bezpieczeństwa mieszkańców doliny Łęgnowsko- Otorowskiej, szczególnie narażonej na powodzie. Wał przeciwpowodziowy, który wybudowany jest między 765,6 a 770,3 km biegu Wisły, i jego korona wyniesiona o 6,5 m ponad teren chroniony, zabezpieczają dolinę przed zalaniem. Dzięki działaniom modernizacyjno-naprawczym zminimalizowane zostanie ryzyko przerwania wału i zatopienia doliny, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i oczyszczalni.


 Zakończono roboty budowlane w ramach Projektu: 20.03.2014r.