Chemwik spółka z o.o. (firma zależna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Bydgoszczy) odpowiada za przesył wody do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie dawnego "Zachemu" oraz za odbiór ścieków przemysłowych z tego terenu. Spółka oczyszcza również ścieki komunalne z prawobrzeżnej części Bydgoszczy oraz z Solca Kujawskiego.

         W czerwcu 2015 roku zakończona została ważna inwestycja na terenie oczyszczalni ścieków "Kapuściska", polegająca na modernizacji procesu technologicznego. W ramach tej modernizacji usprawniono działanie ciągów oczyszczania ścieków i poprawiono efektywność bioreaktorów biologicznych. Przebudowie poddano m.in. węzeł przeróbki osadów oraz system sterowania i wizualizacji.

         Modernizacja oczyszczalni ścieków "Kapuściska”, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją oraz przygotowanym na jej podstawie projektem, wpisuje się w przewidywany zakres koniecznych prac modernizacyjnych na terenie zlewni przemysłowej. W celu uporządkowania gospodarki ściekowej, niezbędne stało się wdrożenie jednakowych wymogów jakościowych dla ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Na zakłady korzystające z urządzeń kanalizacyjnych nałożono obowiązek odprowadzania ścieków do oczyszczenia w stanie biodegradowalności - zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.

aktualnosc2.jpg

         Dzięki modernizacji ulegnie zmniejszeniu zawartość azotu w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do Wisły. Wcześniej było to 30 mg/l, tymczasem dyrektywa europejska obowiazująca nas po podpisaniu traktatu akcesyjnego nakazuje usyskanie 10 mg/l. Inwestycja zakończona niedawno przez Chemwik umożliwia osiągnięcie tej nowej wartości.

         Dzięki przebudowie poprawiono nie tylko jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do Wisły. Zmniejszono również uciążliwość całej instalacji dla otoczenia. Zamontowano m.in. dwa biofiltry, co ograniczyło nieprzyjemne zapachy towarzyszące procesowi technologicznemu. Zastosowano także nową płuczkę piasku, dzięki której aż 60 procent mniej piasku wywozi się na składowisko, jako odpad.

         Hałas związany z pracą i obsługą techniczną oczyszczalni, ograniczają natomiast nowe ekrany akustyczne.

         Modernizacja oczyszczalni kosztowała blisko 30 milionów złotych, z czego około 40 procent stanowiły środki pochodzące z Uniii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Pozostałe nakłady przeznaczone na inwestycję – to środki własne spółki Chemwik.

         - Modernizacja oczyszczlni ścieków "Kapuściska" jest ważna nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy oraz Solca Kujawskiego – mówi Robert Marcińczyk, prezes zarządu Chemwik sp. z o.o. - Jeżeli do końca 2015 roku nie nastąpiłaby redukcja stężenia zanieczyszczeń biogennych w ściekach oczyszczonych, a szczególnie azotu, zmuszeni bylibyśmy do płacenia wysokich kar środowiskowych. Z całą pewnością musiałoby się to odbić na opłatach za ścieki. Zrealizowanie inwestycji z wykorzystaniem dofinansowania ze środków unijnych spowodowało, że mieszkańcy nie odczują kosztów modernizacji. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie doprowadzili do zmiany beneficjenta umowy, którym obecnie – zamiast Spółki Wodnej "Kapuściska" (obecnie w likwidacji) jest Chemwik. Brak tej zmiany skutkowałoby koniecznością zwrotu wykorzystanego już w znacznej części dofinanoswania. Nie mogliśmy do tego dopuścić, także dlatego, że Chemwik od samego początku swojego istnienia kieruje się zasadą maksymalnego wykorzystywania środków zewnetrznych, tak żeby mieszkańcy Bydgoszczy nie musieli ponosić kosztów dodatkowych obciążeń.

            Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalniu wynosi 71 tys. m3 ścieków na dobę. Od początku sierpnia trwa rozruch zmodernizowanej jej części. Ostateczny termin uzyskania docelowego efektu ekologicznego tj. potwierdzenia zgodności parametrów oczyszczonych ścieków z Dyrektywą Rady Europejskiej 91/271/EWG, wyznaczono na 31 stycznia 2016 roku.

Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy" współfinansowany przez

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko